Permisjonsreglement

Opplæringsloven § 2-11 slår fast at "når det er forsvarlig kan kommunen (i Oslo: den enkelte skole) etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdager. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen når permisjonstiden er ute."

 

Følgende retningslinjer gjelder for Lambertseter skole:

  • Helserelaterte permisjoner og permisjoner ved begravelser inntil en dag innvilges av kontaktlærer. Alt utover en dag skal innvilges av skolen v/rektor, eventuelt stedfortreder.
  • Søknad om permisjon skal sendes skolen, og altså fortrinnsvis på eget skjema.
  • Alle søsken skrives inn i ett skjema.
  • En søknad skal i normalt sendes undertegnet i papirformat, gjerne gjennom kontaktlærer.
  • Dersom et søknadsskjema f. eks pga tidsnød må sendes elektronisk, skal skolens postmottaksadresse benyttes: lambertseter@ude.oslo.kommune.no

 

INFO skriv: Innskjerping av permisjon fra opplæringen på Lambertseter skole

Permisjonssøknad i word - format som sendes kan sendes elektronisk

Permisjonssøknad i pdf - format for utskrift

 

Permisjonssøknader skal altså ikke sendes elektronisk direkte til kontaktlærere eller til rektor.
Den maksimale permisjonstiden på to uker er ufravikelig. Dette innebærer at rektor må avslå alle søknader som gjelder en periode for mer enn to uker.


Dersom man er borte fra skolen i mer enn 14 dager utover innvilget permisjon, anses dette som flyttemelding. Eleven vil da skrives ut fra skolen, og vil eventuelt måtte meldes inn igjen ved tilbakekomst. Det finnes likevel retningslinjer for at man ved særskilt dokumentasjon kan få innvilget å beholde skoleplassen selv om man er borte utover 14 dager, og permisjon ikke kan innvilges.

 

Dette gjelder ved:

  • gjennomføring av samværsrett
  • foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte å avvikle ferie utenom skoletiden
  • foresattes arbeidsgiver har pålagt arbeid/ kurs/ videreutdanning i annen kommune/ land for en periode (innenfor gjeldende skoleår)
  • utenlandsopphold i forbindelse med adopsjon
  • andre særlige forhold

 

Skolen legger også vekt på at det ikke er ønskelig at elevene er borte mer enn høyst nødvendig. Uansett er det viktig at man søker om permisjon i god tid, og før bindende avtaler som for eksempel feriereiser, billettkjøp eller lignende inngås.

Fullstendige retningslinjer kan lastes ned her.