Hovedseksjon

IKT i Osloskolen

Bruk av IKT i opplæringen er regulert gjennom Kunnskapsløftets læreplaner, hvor digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter. I læreplanen for det enkelte fag er det beskrevet hvordan de digitaleferdighetene er forutsetninger for utvikling av fagkompetansen.

I Oslo gjennomfører elevene på 4. trinn en statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter som skal fange opp elever som trenger ekstra oppfølging innen området. I tillegg blir det på 7. trinn gjennomført en Osloprøve i digital kompetanse. 

Resultatene gir skolene nyttig informasjon om hvor den enkelte skole har sine utfordringer med hensyn til utvikling og forbedring av elevenes digitale kompetanse.

InnsIKT

Osloskolen har en sentral driftsløsning kalt InnsIKT. Driften av InnsIKT er satt bort til en ekstern leverandør, CGI. Via InnsIKT får elevene tilgang til Office-pakken, lagringsområde, utskrift, internett i tillegg til pedagogisk programvare som den enkelte skole har kjøpt inn. Skolens IKT-ansvarlig har ansvar for at skolens utstyr fungerer, evt. melde om feil til driftsleverandøren. Osloskolen har nå byttet læringsportal fra Fronter til ItsLearning.

Osloprøver

På mellomtrinnet gjennomføres det Osloprøver i lesing/norsk på 6. trinn og i digital kompetanse 7. trinn. Osloprøvene er laget av ulike fagmiljø og det utvikles en ny prøve hvert år. Osloprøvene er læringsstøttene prøver som skal brukes som et verktøy i evalueringen av elevenes ferdigheter og skal inngå i prøveregimet til skolen.

Statlige kartleggingsprøver på småskoletrinnet

Elevene i Osloskolen gjennomfører kartleggingsprøver i leseferdighet og tallforståelse og regneferdighet på 1., 2. og 3. trinn. Elevene på 3. trinn har også en prøve i lesing på engelsk. Fra våren 2013 skal elevene på 4. trinn gjennomføre kartleggingsprøve i digitale ferdigheter. Kartleggingsprøvene utvikles og distribueres av Utdanningsdirektoratet. Alle prøvene er obligatoriske for elevene i Oslo.

Kartleggingsprøvene benyttes av skolen til å finne frem til elever som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. De fleste elevene vil få til oppgavene, og mange vil oppleve at prøven er lett. Prøven gir derfor lite informasjon om elever med høye ferdigheter.

Her skiller kartleggingsprøvene seg fra Oslo- og nasjonale prøver som gir informasjon om elever på alle mestringsnivåer. Alle elevene skal ta kartleggingsprøvene. Dersom en elev er borte på prøvedagen skal han/hun få mulighet til å ta prøven senere. Det er egne fritaksregler for kartleggingsprøver. Selv om en elev oppfyller vilkårene for fritak kan de foresatte likevel avgjøre at eleven skal ta prøven. Eleven og foreldrene skal få tilbakemelding på resultatene fra prøvene etter at de er gjennomførte.

Digitale ferdigheter 4. trinn elektronisk 1. mars - 30. april.