Hovedseksjon

Regler og retningslinjer skriftlig eksamen

Alle elever i avgangskullet i grunnskolen blir trukket ut til skriftlig eksamen i enten norsk, matematikk eller engelsk. Hvis eksamensfaget blir norsk, består eksamen av en dag med hovedmål og en dag med sidemål (nynorsk). Elever som er fritatt for vurdering i sidemål har eksamen i norsk hovedmål begge dager.

Eksamenstid

  • Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. 
  • Noen kandidater kan ha rett til utvidet tid (- en time). Dette må søkes om til skolen av foresatte. Søknadsfrist er 17.4.20.  Husk legeattest ved allergier ol.
  • Eksamen starter klokka 09.00.
  • Elevene må være på skolen 30 minutter før oppstart, det vil si 8.30.

 

Eksamensreglement under gjennomføringen

Elevene må rette seg etter eksamensvaktenes instruksjoner under gjennomføring av eksamen.

Elever som er syke på prøvedagen må levere sykemelding fra lege på kontoret så raskt som mulig. Ring skolens kontor (tlf. 23 16 76 20) og gi beskjed før 8.30 samme dag.

Elever som kommer for sent kan slippe inn i eksamenslokalet fram til kl. 10.00. De vil ikke få forlenget tid, men kan fullføre eksamen innenfor den tiden som gjenstår.

Elever som blir tatt i fusk, eller forsøk på fusk kan få eksamen annullert. I så fall faller også standpunktkarakteren bort, jf. Forskrift til Opplæringslova §3-37. i så fall settes standpunkt til IV (Ikke vurdert på vitnemålet og teller med som verdien 0 på opptak til videregående. Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven. Konsekvensen av å i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du ellers ville ha fått fordi det kan være vanskelig å se din individuelle kompetanse.

Karakter

Eksamensoppgaver vurderes ikke av skolens lærere, men av eksterne sensorer. Karakteren vil komme til skolen i starten av uke 25. Karakterene blir da formidle tmuntlig til elevene av lærene i tillegg til at de komme på vitnemålet.